Tüzük Maddeleri

24
Madde 1
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1

Derneğin adı Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği’dir.
Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur.

Madde 2
Kurucular
Madde 2

(soyadına göre alfabetik sıralama)

1- Adı Soyadı: Necati Balaban
Uyruğu: TC
Doğum Yeri ve Yılı: İstanbul- 1945
Mezun olduğu Yüksek Öğretim Kurumu: İst. Dev. Tatbiki Güzel Sanatlar Y. O.
İkametgahı: Sakız Ağacı, Kapamacı Ekrem Sk. Sarıcan Apt. 3/6 Bakırköy /İstanbul

2 - Adı Soyadı : Turgay Betil
Uyruğu: TC
Doğum Yeri ve Yılı: Çorum 1940
Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumu: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
İkametgâhı: 4. Gazeteciler Sitesi 25/A No:2 Levent-İstanbul

3- Adı Soyadı: İlhan Bilge
Uyruğu: TC
Doğum Yeri ve Yılı: İstanbul 1950
Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumu: İst.Dev.Tatbiki Güzel Sanatlar Y.O.
İkametgâhı: Ihlamur Cad. Yeni Yol Sok. No: 3/8
Beşiktaş / İstanbul

4- Adı Soyadı: Zeynep Karafakioğlu
Uyruğu: TC
Doğum Yeri ve Yılı: Samsun 1949
Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumu: Düsseldorf Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi
İkametgâhı: Şifa Sk. 12/1 Kadıköy / İstanbul

5- Adı Soyadı: Muhsin Özdilek
Uyruğu: TC
Doğum Yeri ve Yılı: Sandıklı 1946
Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumu : İstanbul Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi
İkametgâhı: Kavisli Sok. Güncan Apt. 32/9 Suadiye / İstanbul

6- Adı Soyadı: Selahattin Sönmez
Uyruğu: TC
Doğum Yeri ve Yılı: Kayseri 1952
Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumu : İstanbul Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi
İkametgâhı: Yoğurtçu Parkı Cad. 86/1 Kadıköy / İstanbul

7- Adı Soyadı: Burhanettin Taştan
Uyruğu: TC
Doğum Yeri ve Yılı: Aşkale 1948
Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumu : İstanbul Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi
İkametgâhı: Dereboyu Sk. 8/1 Çengelköy / İstanbul

Madde 3
Derneğin Genel Amacı
Madde 3

Hakların birlikte savunulması ilkesi gereği. “Grafik tasarımcı” ünvanlı meslek mensuplarının güçlerini birleştirerek çağdaş koşullarda çalışmalarını, grafik tasarım mesleğinin belirlenmesini, sınırlarının çizilmesini sağlamak, bu konularda gerekli kanun düzenlemeleriyle ilgili girişimlerde bulunmak, grafik tasarımın ülkemizde gelişmesine, özgürleşmesine, kitlelere tanıtılmasına çalışmak.

 

Madde 4
Amacın Açıklanması
Madde 4

a- Grafik tasarımcı ünvanlı meslek mensuplarının, dernek olarak bir araya gelip, yasalarla belirlenecek haklarının savunulması için çalışmalar yapılması.

b- Grafik tasarımcıların, görev aldıkları kuruluşlar ve emeklerini değerlendiren firmalarla ilgili hak ve ilişkileri konularında çağdaş esasların saptanması, düzenleyici yönetmelik hazırlanması.

c- Grafik tasarımcıların “Telif Hakları” ve “Patent Hakları” ile ilgili sorunlarının dernek olanaklarıyla çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

ç- Grafik tasarımcı ünvanlı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğrenim kurumlarındaki öğrencilerin mesleğe hazırlanma sorunlarının belirlenmesi
ve çözümlenmesi için dernek olarak girişimlerde bulunulması.

d- Grafik tasarımcı ünvanlı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğrenim kurumlarındaki öğrencilerin mezuniyet öncesi ve sonrasındaki iş bulma ve çalışma sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olunması. “Grafik uygulamacıların” da çalışma sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak.

e- Devlet kuruluşlarında grafik tasarım ile ilgili görevlerde “grafik tasarımcı” ünvanlı elemanların görevlendirilmesinin sağlanması.

f- Üyelerin gereksinme duydukları mesleki araç, gereç ve hizmetlerin piyasadaki kaynak ve fiyatlarının bültenlerle üyelere duyurulması. Mesleki araç ve yayınların dernek yoluyla sağlanması için girişimlerde bulunulması.

g- Yurtiçi ve dışındaki grafik tasarım yarışmalarının üyelere zamanında duyurulması. Yurtdışı grafik kurumlarına Türkiye grafik tasarımcılarının isim ve adreslerinin bildirilerek üyeliklerinin sağlanması.

h- Grafik tasarım yarışmalarını düzenleyici, uluslararası kurallara uygun yönetmelik hazırlanması, belirlenecek kurallara uymayanların yarışmalara katılmaması konusunda dernek olarak karar alınması.

ı- Meslek onuru açısından sakıncalı durum ve davranışlarıgörülen üyelerin denetlenmesinin sağlanması.

i- Dernekte sicilli üyelik ve kimlik kartı uygulanmasının başlaması.

j- Üyelerin sergi, kutlama olaylarına ve acılı günlerine dernek olarak katılınması.

k- Grafik ürünleri için arşivleme çalışmalarının yapılması, bu eserlerin devamlı korunacağı bir “Grafik Tasarım Müzesi” kurulması için girişimlerde bulunulması.

l- Grafik tasarım alanında bilimsel araştırma ve inceleme çalışmalarının organize edilmesi, desteklenmesi.

m- Grafik tasarım alanında konferans, seminer ve diğer eğitici programların düzenlenmesi, bu konuda düzenlenecek çalışmaların dernek olarak denetime alınması, düzenlenmesine aracı olunması ve bu konularda yüksek öğrenim kurumlarıyla birlikte programlar düzenlenmesi.

n- Grafik tasarım sergileri açılması ve açılan sergilere katılımların sağlanması; dernek adına periyodik yarışmalar düzenlenmesi, grafik tasarımın çeşitli dallarında ve grafik tasarımın gelişmesinde başarılı üyelerin ödüllendirilmesi, basın yayın organlarına duyurulması.

ö- Üyelerin sosyal yardım, konut gibi sorunlarına eğilinmesi, dernek yoluyla kooperatifler kurulması.

r- Grafik tasarımın “Telif Hakları” ve “Patent hakları” ile ilgili sorunlarının yurtiçinde ve yurtdışında benzer meslek birlikleriyle işbirliği yapılarak savunulması. Bu konudaki yönetmeliklerin uygulanması, uluslar arası kuruluşlara katılma kararı alınabilmesi, yurtdışında şube açılması.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzer çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulması halinde gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7- Üyelerinin yararlanmalarını ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve işletmek,
8- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11- Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerin veya diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
15- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

Madde 5
Üye Olma Hakkı ve Üyelik işlemleri
Madde 5

a- Yurdumuzda ve yurtdışında eşdeğeri olan yüksek öğrenim kurumlarının grafik tasarım bölümlerinden mezun, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan, TC uyruklu meslek mensupları “Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği” ne üye olabilir.

b- Bu okulların birinden mezun olmayıp, mesleği profesyonel grafik tasarımcı olarak sürdürenler veya bu dalda öğrenim gören yüksek okullarda öğretim görevlisi olarak çalışanlar üyelik için başvurabilirler.

c- Yabancı uyruklu olup, Türkiye’de ikamet eden meslek mensupları Türk vatandaşlarında aranan niteliklere sahipse üyelik için başvurabilirler.

d- Dernekler Kanunu’ nun 4.maddesinin, ikinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentlerinde belirtilen sakıncalı halleri olanlar derneğe üye olamazlar.

e- Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruların en çok otuz gün (30) içinde üyeliğe kabul veya isteği reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurur; üyeliğe kabul edilmeyenler ilk genel kurul toplantısına başvurabilirler. Genel Kurul’ un kararı esastır. Hiç kimse üyeliğe ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

f- Öğrenci üyeliği’nde öğrencinin ilk giriş aidatı ödemesi alınmadan yıllık aidatın %50’si oranında aidat ödeyerek üyeliğe başvurabilirler. Bu üyelik yalnızca lisans eğitimdeki öğrencileri kapsar. Öğrenci üyesi, ilk 2 yıl oy kullanamaz, Yönetim Kurulu’na giremez. Yüksek Lisans öğrencileri bu üyelikten yararlanamaz.

Madde 6
Üyelikten Çıkma
Madde 6

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Madde 7
Üyelikten Çıkarılma
Madde 7

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

- Yazılı ikazlara rağmen, yıllık aidatını 15 gün içinde ödememek,

- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak

- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile ve üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 8
Dernek Organları
Madde 8

Derneğin organları:

1- Genel Kurul
2- Yönetim Kurulu
2- Denetleme Kurulu
4- Onur Kurulu

Madde 9
Dernek Genel Kurulu'nun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 9

Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

 

Genel Kurul;
1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü;

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bur durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü;

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulunun görevlendireceği üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 10
Genel Kurul'un Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 10

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetleme kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olara oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

 

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 11
Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri
Madde 11

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Dernek organlarının seçilmesi,
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4- Yönetim kurulunca, hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10- Derneğin vakıf kurması,
11- Derneğin fesih edilmesi,
12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karar bağlanması,
13- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 12
Yönetim Kurulu'nun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 12

Yönetim kurulu, dokuz asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kuruluna aday olabilmek için en az 1 yıllık dernek üyeliği şartı aranır. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olursa, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4- Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak.

7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 13
Denetim Kurulu'nun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 13

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırabilir.

Madde 14
Onur Kurulu'nun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 14

Onur kurulu 3 asıl ve 3 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Onur kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Yönetim Kurulu tarafından kendisine belirtilen konuları en geç iki (2) ay içinde görüşüp karara bağlamak durumundadır.

Karar için: Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunması istenir. Belgeler incelenir, tanıklar dinlenir. Kararlar gerekçesiyle birlikte uygulanması için Yönetim Kurulu’na iletilir.

Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği isim ve statü değiştirdiği zaman üyelerle ilgili Onur Kurulu kararları, üyenin sicilinde dikkate alınacaktır.

Cezalar;
- Yazılı uyarı,
- Geçici çıkarılma,
- Devamlı çıkarılma cezalarıdır.

Devamlı çıkarılma ancak genel hükümlere göre “Medeni Hakları” nı kaybetmek veya çıkarılmalarında kesin zorunluluk söz konusu olanlar için uygulanır.

Onur Kurulunca verilen cezalara, bildiriminden sonra en geç bir ay içinde Yönetim Kurulu’ na dilekçe ile başvurularak itiraz edilebilir. Yönetim Kurulu itirazı ilk Genel Kurul Gündemi’ne getirir.

Madde 15
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 15

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Üye Aidatı : Üyelerden giriş ödentisi ve aylık aidat alınır. Bu miktarlar; giriş ödentisi için bir defaya mahsus 300 TL.’dir. (Üçyüz)

2- Öğrenci üye Aidatı : Öğrencinin lisans eğiti süresince üyeliğe ilk giriş aidatı alınmaz. Yalnızca yıllık aidatının %50’si oranında aidat alınır.

3- 2014 ve 2015 yılları aidatı;Aylık aidat 25 TL. (Yirmibeş), Yıllık aidat 300 TL.’dir. (Üçyüz)

4- Derneğe geliri olmadığını beyan eden 65 yaş ve üzeri üyeden yıllık aidat alınmaz.

5- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

6- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

7- Sergiden elde edilen gelirler; Dernek, üyeler arası gelişimi sağlamak amacıyla gerekli izinler almak şartıyla, yurt içinde ve yurt dışında sergi ve yarışmalar açabilir. Bu sergi ve yarışmalardan derneğe gelir elde edebilir.

8- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

9- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

11- Diğer gelir

Madde 16
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 16

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usülü

 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a- İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.

4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b- Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlemesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 17
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 17

Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklanma Süresi

 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 18
Beyanname Verilmesi
Madde 18

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 19
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 19

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;
Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirimi

 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 20
Derneğin İç Denetimi
Madde 20

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 21
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 21

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 22
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 22

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 23
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 23

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Sivil Toplumu Destekleme Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 24
Hüküm Eksikliği
Madde 24

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 24 (Yirmidört) maddeden ibarettir.